ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Pasta Al Dente
Kaai 3

9500 Geraardsbergen

bestellingen@aldente-geraardsbergen.be
BE0829.526.776

 1. Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van clausules die van toepassing zijn op het aanbod door Pasta Al Dente, met maatschappelijke zetel te Kaai 3, 9500 Geraardsbergen, ondernemingsnummer BE0829.526.776 , hierna genoemd ‘de Onderneming’, ter attentie van elke potentiële koper van producten via de website www.aldente-geraardsbergen.be, hierna genoemd ‘de klant’. Alle correspondentie met De Onderneming gebeurt op voormeld adres of via het e-mailadres bestellingen@aldente-geraardsbergen.be.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (hierna ‘Klant’) van deze e-commerce site www.aldente-geraardsbergen.be. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Onderneming moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Onderneming aanvaard zijn.

 1. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 1. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Onderneming niet. De Onderneming is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Onderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. De Onderneming heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Indien de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat de Onderneming er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. Contactgegevens vindt de Klant op voornoemde website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De karakteristieken van de door de klant bestelde producten zijn terug te vinden op de pagina’s van de website. Alle voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving en aan de in België toepasselijke normen. De foto’s van de producten maken geen deel uit van het contract en worden enkel als illustratie meegedeeld. Verschillen tussen de foto en het geleverd product kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Onderneming, onverminderd het herroepingsrecht. Het aanbod van producten en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en binnen de voorradig zijnde stock.

 1. Beschikbaarheid

Het aanbod van producten blijft geldig zolang de voorraad strekt. In geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door het niet voorradig zijn van een besteld product, wordt de klant daarvan bij elektronische post geïnformeerd. De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt aan de klant terugbetaald naar keuze van de Onderneming op de bankrekening van de klant. In dergelijk geval kan er nooit een schadevergoeding worden geëist van de Onderneming.

 1. Online aankopen

Alle producten op de website kunnen online aangekocht worden. U kan veilig betalen via onze aangeboden betaalmodaliteiten. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van de volgende betalingsmogelijkheden :

 • VISA
 • Maestro
 • Mastercard
 • American Express
 • Bancontact/ Mister cash

De Onderneming is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Het plaatsen van een elektronische bestelling via de webshop doet nog geen overeenkomst ontstaan. Een online aankoop komt pas tot stand bij ontvangst door de consument van de bevestigingsmail van de Onderneming, zelfs wanneer deze door de consument wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn e-mailaccount, en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Als je betaling geweigerd wordt door de uitgever van je kaart, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet –levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De Onderneming houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen aangaande de consument en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

De Klant kan na het plaatsen en aanvaarden van de bestelling, deze komen ophalen op voormeld adres, op het afgesproken tijdstip.

Levering van digitale cadeaubonnen gebeurt via email. Indien de Klant geen mail gehad zou hebben, dient de Klant bij de spam mails te kijken of contact op te nemen met de Onderneming.

Wanneer u alle stappen van bestelling en betaling succesvol hebt doorlopen en uw bestelling aanvaard is door de Onderneming, doet de Onderneming er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk klaar te zetten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Onderneming.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 1. Klantendienst

De klantendienst van de Onderneming is bereikbaar via telefoon, email of post. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 1. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Onderneming beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de Onderneming zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 1. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Onderneming respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Onderneming, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de Onderneming.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Onderneming heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Onderneming houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail.

 1. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 1. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Onderneming om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 1. Wijziging voorwaarden

De Onderneming kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment wijzigen. Elke klant kan op elk ogenblik kennisnemen van de algemene verkoopsvoorwaarden op de website. Gezien deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zijn de van toepassing zijnde voorwaarden deze die op de website staan op de datum van de bestelling.

 

 1. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 1. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Onderneming zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.